Vorherige Versionen herunterladen

Version Datum Dmg herunterladen
v5.5 08.2018 v5.5.1.0
v5.0 02.2018 v5.0.0.0
v4.6 12.2017 v4.6.1.0
v4.4 07.2017 v4.4.0.0
v4.3 05.2017 v4.3.0.0
v4.1 02.2017 v4.1.0.0
v4.0 11.2016 v4.0.0.0
v3.6 09.2016 v3.6.0.0
v3.5 03.2016 v3.5.0.0
v3.0 10.2015 v3.0.0.0
v2.5 07.2015 v2.5.4.0